תקנון האתר

א. כללי

1. אתר האינטרנט www.bpartners.co.il   (להלן: “האתר”) הינו בבעלות חברת בי פרטנרס נשיונל בע”מ ומופעל על ידה (להלן: “החברה”). 

2. השימוש באתר נועד לקבלת מידע כללי על פעילות החברה, מיזמים שבהם היא מעורבת, הצוות הפועל מטעמה וכל מידע אחר שהחברה בוחרת להציג באתר. כל שימוש אחר באתר יהווה הפרה של הסכם משתמש זה והחברה שומרת לעצמה את מלוא הזכויות בעניין זה.

3. הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר על ידי המשתמשים באתר. ההוראות עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות.

4. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להוסיף ו/או למחוק ו/או לשנות את תנאי שימוש אלו בכל עת ללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד ללקוחות האתר. כל שינוי שיעשה באתר ובתנאיו יחייבו את המשתמש עם המשך שימושו בו. שימוש באתר ע”י המשתמש  לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו. 

5. נוסח התקנון המחייב בכל זמן הינו נוסח התקנון המפורסם באתר בפועל. 

6. הוראות תקנון זה יגברו על המצוי בתוכן האתר ויגברו עליו במקרה של סתירה ואי התאמה.

7. תנאי השימוש הינם מצטברים ולא חליפיים ויש לפרשם כמתקיימים זה לצד זה ולא כמצמצמים זה את תחולת זה.

8. שימוש באתר על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לתנאי מדיניות הפרטיות וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. 

9. על משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש, יש להימנע משימוש באתר וניתן לפנות למשרדי החברה לקבלת שרות.

10. המשתמש רשאי לעשות באתר שימוש לצרכים אישיים בלבד.

11. הרישום לאתר והשימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אצלה עקב שימוש המשתמש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

12. המידע המצוי באתר הינו נכון למועד כתיבתו, כמצוין באתר, והחברה אינה מתחייבת לעדכנו מעת לעת. בהתאם לכך, יתכן והמידע באתר לא יהא עדכני ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר. החברה לא תישא באחריות, ישירה או עקיפה, לגבי המידע המוצג באתר, לטעויות בו, לאי דיוקים, לאי שלמותו, להשמטות, לפגמים, לשגיאות הגהה, ניסוח וכיוצא באלה בגין השימוש באתר. 

13. יובהר, כי הפרסום באתר זה מהווה הצגה כללית בלבד ואינו מהווה הצעה להשקעה או תחליף לייעוץ השקעות, לייעוץ מס, או לייעוץ משפטי. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה, יועציה, חברות אחרות הקשורות בה והפועלים מטעמה, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות תשנ”ה – 1985, כל מידע פרסומי שנמסר וכל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים ובהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ”ח – 1968וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ”ד- 1994. לאור האמור, התוכנית העסקית, ההערכות לגבי התשואות ופרטי ההשקעה המלאים ותנאיה ייחשפו במסגרת הליך של בדיקה, מיון ומשא ומתן פרטני ל-35 משקיעים בלבד. 

14. בנוסף, המידע המוצג באתר ואשר יוצג למשקיעים, לרבות כל מספר ותיאור, הינו מידע אשר בחלקו צופה פני עתיד ומבוסס, בין היתר, על הערכות החברה, ומשקף, להבנתה, את הנתונים המתבססים על מצב השוק היום ואשר יכולים להשתנות במהלך תקופת ההשקעה. לפיכך, אין באמור באתר, בפרסומי החברה ופעולותיה משום הבטחת תשואה כלשהי או התחייבות או הבטחה של החברה שלמשקיעים אכן יצמחו רווחים בשיעור כלשהו ו/או הבטחה ו/או התחייבות כלשהי מצד החברה להחזר מלא ו/או חלקי של סכום ההשקעה. על המשקיעים לבצע בדיקה מעמיקה של הנתונים ושל השוק וכן להתאים את פרופיל ההשקעה לצרכיהם האישיים. כמו כן, על המשקיעים לבחון בעצמם ובאמצעות יועצים מטעמם טרם קבלת החלטת השקעה את ההשקעה ותנאיה, יתרונותיה והסיכונים הכרוכים בה, לרבות סוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסויות וכספיות של ביצוע ההשקעה.

12. המידע המצוי באתר הינו נכון למועד כתיבתו, כמצוין באתר, והחברה אינה מתחייבת לעדכנו מעת לעת. בהתאם לכך, יתכן והמידע באתר לא יהא עדכני ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר. החברה לא תישא באחריות, ישירה או עקיפה, לגבי המידע המוצג באתר, לטעויות בו, לאי דיוקים, לאי שלמותו, להשמטות, לפגמים, לשגיאות הגהה, ניסוח וכיוצא באלה בגין השימוש באתר.

13. יובהר, כי הפרסום באתר זה מהווה הצגה כללית בלבד ואינו מהווה הצעה להשקעה או תחליף לייעוץ השקעות, לייעוץ מס, או לייעוץ משפטי. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה, יועציה, חברות אחרות הקשורות בה והפועלים מטעמה, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות תשנ”ה – 1985, כל מידע פרסומי שנמסר וכל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים ובהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ”ח –   1968וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ”ד- 1994. לאור האמור, התוכנית העסקית, ההערכות לגבי התשואות ופרטי ההשקעה המלאים ותנאיה ייחשפו במסגרת הליך של בדיקה, מיון ומשא ומתן פרטני ל-35 משקיעים בלבד.

14. בנוסף, המידע המוצג באתר ואשר יוצג למשקיעים, לרבות כל מספר ותיאור, הינו מידע אשר בחלקו צופה פני עתיד ומבוסס, בין היתר, על הערכות החברה, ומשקף, להבנתה, את הנתונים המתבססים על מצב השוק היום ואשר יכולים להשתנות במהלך תקופת ההשקעה. לפיכך, אין באמור באתר, בפרסומי החברה ופעולותיה משום הבטחת תשואה כלשהי או התחייבות או הבטחה של החברה שלמשקיעים אכן יצמחו רווחים בשיעור כלשהו ו/או הבטחה ו/או התחייבות כלשהי מצד החברה להחזר מלא ו/או חלקי של סכום ההשקעה. על המשקיעים לבצע בדיקה מעמיקה של הנתונים ושל השוק וכן להתאים את פרופיל ההשקעה לצרכיהם האישיים. כמו כן, על המשקיעים לבחון בעצמם ובאמצעות יועצים מטעמם טרם קבלת החלטת השקעה את ההשקעה ותנאיה, יתרונותיה והסיכונים הכרוכים בה, לרבות סוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסויות וכספיות של ביצוע ההשקעה.

bt

ב. פעולות שאסור לבצע באתר

ללא קבלת אישור מראש ובכתב מידי החברה, המשתמש איננו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים באתר ובתוכן האתר:

• לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.

• להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע,לשכפל, לפרסם ולאחסן ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בתכנים ו/או בתמונות ו/או בסימני המסחר ו/או בכל מידע אחר המופיע באתר.

• להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.

• להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.

• לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

• לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

• שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

• יובהר, כי אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש 

תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.

• לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

• לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

• שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

• יובהר, כי אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

bt

ג. בעלות וקניין רוחני

15. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, קורסים מצולמים, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן “התוכן” או “התכנים”), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה.

16. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם 

המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

17. מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.

 

bt

ד. המידע המצוי באתר ושימוש באתר

18. האתר הינו אתר למסירת מידע אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה או כולל ייעוץ השקעות, ייעוץ מס, ייעוץ לתכנון כלכלי, שידול להשקעה, שיווק השקעה, עצה קונקרטית, התקשרות בעסקה וכיו”ב. האתר אינו מהווה הזמנה להשקיע או להתקשר עם החברה בקשרים עסקיים מכל סוג והיקף שהם.

19. האתר מספק מידע כללי, אשר באופן טבעי מתעדכן ומשתנה. האתר אינו מתחייב להתעדכן ולעדכן את המשתמש, ואין ערובה לעדכניות המידע.

20. בהיותו אתר למסירת מידע כללי בלבד, המידע המצוי בו אינו מותאם לאדם מסויים או למועד מסויים. על כל משתמש לבחון בעצמו את הרלוונטיות של המידע המופיע באתר – כולו או חלקו – עבורו.

21. יובהר,כי כל פעולה כלכלית תלויה במספר רב של משתנים ובצרכיו הפרטניים והייחודיים של כל אדם ואדם. החברה ממליצה לכל משתמש להיעזר בייעוץ כלכלי, משפטי, הנדסי ומיסויי לגבי כל אפשרות השקעה, בין כזו המופיעה באתר בין כזו המופיעה במקום אחר כלשהו.

22. החברה אינה נוטלת שום אחריות לנכונות המידע, לעדכניותו או לתוצאות משימוש בו או הסתמכות עליו.

23. החברה לא תישא באחריות להשקעתו של משתמש, שנעשתה על בסיס האמור באתר.

24. השימוש באתר וקריאת התוכן שבו מהווים ויתור על טענה כלשהי כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין נזקים כלשהם, שנגרמו למשתמש ו/או למי למטעמו כתוצאה מביצוע פעולה כלשהי על בסיס האמור באתר.

25. המידע המצוי באתר אינו מהווה: 

א. “הצעה לציבור” כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ”ח, 1968.

ב. הצעה לביצוע השקעות ו/או לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך שיונפקו בקשר עם ההשקעות.

ג. המלצה, חוות דעת או ייעוץ בקשר עם ההשקעות.

ד. התחייבות למתן תשואה כלשהי.

ה. תחליף לשיקול דעתו של המשקיע הפוטנציאלי ו/או לקבלת ייעוץ מקצועי (משפטי, חשבונאי, מיסויי, כלכלי וכדומה) בכל הנוגע להשקעות.

26. משתמשים אשר יזינו את פרטיהם – שם מלא, טלפון, דואר אלקטרוני או פרטים נוספים, כפי שהחברה תדרוש מעת לעת, יוכלו לקבל פניה ו/או הצעה שיווקית מהחברה בעניין ביצוע השקעות פוטנציאליות, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

27. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא: לפנות או לחלופין לא לפנות, אל משתמשים שמילאו פרטים באתר ו/או פנו אליה בכל דרך שהיא, כולם או חלקם, ולהציג בפניהם השקעות, בטלפון, דוא”ל ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. 

28. יובהר, כי ההשקעות המוצעות על ידי החברה אינן מהוות הצעה מחייבת, אשר דורשת קיבול.

29. כל משתמש ו/או משקיע מתחייב ומאשר כי נמסר לו כל המידע שביקש לקבל וכי ההשקעה מבוצעת על פי שיקול דעתו הבלעדי ולאחר שערך בדיקה מקיפה לכלל הסיכונים הכרוכים בהחלטתו להשקיע וכן בחן ושקל באופן עצמאי את ההשקעה בהתחשב בכל ההיבטים המיוחדים והנסיבות הספציפיות הנוגעות לו, וזאת מבלי שיהיה בכך כל שידול או ייעוץ מאת החברה ו/או מי מטעמה בקשר לביצוע ההשקעה. החברה עשויה לסייע ולהפנות את המשקיעים לגורמי סיכון שהיא סבורה כי נכון יהיה לשקול בכל מקרה ובכל הצעת השקעה פוטנציאלית, אולם לא יהיה בסיוע כאמור בכדי לגרוע מחובת המשקיע לערוך בדיקה ובחינה כאמור לעיל.

30. אין במידע האמור באתר ו/או בתנאי השימוש ו/או בכל מסמך אחר שהחברה תשלח בקשר עם השקעות, כדי להוות מצג או התחייבות, במפורש או במשתמע, 

של החברה או מי מטעמה, נושאי משרה, שותפים עסקיים, עובדים או נציגים של החברה ביחס לשלמות המידע, דיוקו או ביחס לכדאיות ו/או רווחיות ההשקעה ואין לראות בו המלצה, חוות דעת או ייעוץ השקעות בקשר עם ההשקעה ו/או תחליף לשיקול דעתו של המשתמש ו/או המשקיע ו/או לייעוץ מקצועי )כלכלי, משפטי, מיסויי וכד’) בכל הנוגע להשקעה וליתרונות והסיכונים הכרוכים בה.

31. החברה עשויה להציג באתר ו/או למסור למשתמש ו/או למשקיע, מידע בקשר עם השקעה אפשרית, אשר קיבלה מצדדים שלישיים ולפיכך אין להסתמך על המידע כאמור. בהצגת או מסירת המידע על ידי החברה אין משום מצג או התחייבות של החברה, במפורש או במשתמע, ביחס לנכונות, דיוק או אמינות המידע.

32. תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך הפרויקט מתבססים על הערכות ותחזיות אשר נמסרו לחברה על ידי יזם הפרויקט, אינם בשליטת החברה, הינם בגדר מידע צופה פני עתיד אשר עשוי להתממש ו/או עשוי שלא להתממש בשל גורמים שונים ועשויים להיות שונים באופן מהותי מהמוצג כתלות בגורמים שונים ומגוונים ואין בכך שנמסרו או הוצגו כדי ליצור כל התחייבות או ערבות מצידה של החברה ו/או מי מטעמה. בנוסף, לא יבוצעו ביקורות חשבונאיות או בדיקות אחרות בלתי תלויות להנחות ולתחזיות כאמור, אלא אם ייכתב במפורש אחרת. למשתמשים באתר לא תהיה כל טענה ככל שתחזיות, הנחות או בדיקות אלו לא יתממשו ו/או לא יטענו להסתמכות על ההנחות והתחזיות כמנבאות את הביצועים הפוטנציאליים של השקעה. יובהר כי בהשקעות, כולן או חלקן, עשויים להיגרם הפסדים למשקיעים בהם.

33. יודגש, כי ההשקעה טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה. כל השקעה תיעשה על סמך בדיקה שהתבצעה על ידי המשקיע ובאחריותו בלבד אודות ההשקעה ותנאיה לרבות באמצעות קבלת ייעוץ מיועצים מקצועיים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה.

34. במקרה שבו אחד או יותר מגורמי הסיכון או גורמי אי-הוודאות יתגשם או אם אחת מהנחות הבסיס תתברר כבלתי נכונה או אם יקרו דברים אחרים שלא נחזו מלכתחילה כגורמי סיכון, התוצאות בפועל עשויות להשתנות באופן מהותי ביחס לאלו שנכללו בתחזיות או ההנחות המוקדמות. החברה אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות או ההנחות בהתאם למידע חדש או אירועים עתידיים, כאלה או אחרים, או לספק למשקיעים נגישות לכל מידע נוסף כאמור או לעדכן את המשקיעים לגבי קיומם של גורמי הסיכון לאחר ביצוע ההשקעה.

35. המשתמשים נדרשים לבחון ביסודיות, ביחס לארץ אזרחותם, מקום מושבם ומקום עסקיהם, את המצב המשפטי הרלוונטי לרכישה, החזקה וסחירות ההשקעה, ובכלל זאת עליהם לבחון האם עומדים בדרישות המשפטיות הרלבנטיות להשקעה, מהן השלכות המס האפשריות לגביהם, כיצד יש ליישם את חוקי ניירות הערך לגביהם, מהן המגבלות החלות על פעולות אלו וכן האם נדרשת הסכמה ממשלתית או כל הסכמה אחרת לביצוע הפעולות.

36. בעת שימוש באתר ו/או בעת פניה לחברה לקבלת מידע על השקעות פוטנציאליות, החבר מצהיר ומתחייב לפי העניין, כי הוא מבין את כל התנאים המופיעים בתנאי השימוש והחלים על פעילות החברה ומסכים להם.

37. יודגש כי התנאים עבור כל השקעה מסוימת כפי שאושרה על ידי החברה יהיו רק על בסיס מסמכי השקעה מלאים ומפורטים בכפוף להוראות כל דין. המידע והנתונים הקובעים הם אלו המופיעים במסמכי ההשקעה בלבד ואם מי מהתנאים האמורים במסמכי ההשקעה נוגד או אינו עולה בקנה אחד עם המידע האמור באתר ו/או תנאי השימוש ו/או בכל מסמך שיימסר בקשר עם ההשקעות, יחולו התנאים האמורים במסמכי ההשקעה.

 

bt

ה. אחריות

38. החברה אינה אחראית לתכנים פרסומים ומסרים אשר יופיעו באתרים אחרים המקושרים לאתר וקישורים אלו נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. אתרים אלו הינם בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין והינם באחריותם הבלעדית של המשתמשים. אנו ממליצים למשתמשים לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר כזה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל חומר ו/או מסר אשר יופיע באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי. ככל והאתר יכיל תוכנות שונות המיועדות להורדה, החברה אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת התוכנות האמורות ו/או עקב שימוש בתוכנה כאמור.

39. מובהר כי, החברה לא תישא באחריות לנזקים ו/או הפסדים מכל היבט שהוא, העלולים להיגרם כתוצאה משימוש באתר, חוסר זמינות של האתר או שימוש של המשתמש באופן בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לו. למען הסר ספק, למשתמש לא יהיו טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי החברה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש באתר. הוא ישפה אותה מפני כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם השימוש כאמור. 

40. מובהר כי השימוש באתר הינו באחריותם הבלעדית של המשתמשים באתר. בשום מקרה החברה או צד אחר המעורב ביצירת האתר, או תפעולו לא יהיו 

אחראים לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה של המשתמשים לאתר, שימוש באתר, אפשרות לשימוש חלקי או מידע חלקי או שגוי באתר או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו.

41. החברה תהא רשאית מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי :לערוך שינויים ושיפורים באתר, מבנהו, מראהו, היקפו וזמינותם של התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר כולל בהתבסס על הצעות משתמשיו, ללא כל אישור נוסף מהמציע או תשלום למציע, כאשר כל שינוי או שיפור שנעשה לאתר המבוסס על משוב או הצעה כאמור יהיה קניינה הבלעדי של החברה, לכלול באתר תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, או כל מסמך אחר המופיע או מופץ באתר לרבות בקשר עם בחינת השקעה פוטנציאלית) ולשנותם לפי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת, כפי שתראה לנכון וזאת מבלי לגרוע מאחריות המשתמש לפי תנאי שימוש אלה). השינויים כמפורט בסעיף זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או אי נוחות מסוימת. יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר.

 

 

 

 

bt

ו. סודיות

42. מידע מכל סוג שהוא שיוצג או יימסר, בכל דרך שהיא, על ידי החברה או מי מטעמה, לרבות בקשר עם השקעה ספציפית, הינו סודי, וכל גורם שנחשף אליו מתחייב שלא לעשות בו כל שימוש, למעט לצורך פניה לחברה והבעת עניין ורצון בביצוע השקעה.

43. כל משתמש באתר ו/או מתעניין שקיבל מידע מהחברה, בכל דרך שהיא, בנוגע להשקעה פוטנציאלית:

• לא יגלה את המידע, כולו או חלקו, אלא לעובדיו, יועציו וסוכניו ואך ורק לשם בחינת ההשקעה הרלוונטית או מימושה ובכל מקרה כזה, גורמים אלו יהיו מחויבים לשמור את המידע בסודיות והמידע יימסר להם בכפוף למתן התחייבות כזו מטעמם והמשתמש יהיה אחראי לעמידה בהתחייבויות הכלולות במסמך זה בנוגע למידע על ידי גורמים אלו.

 

• מקבל המידע וכל גורם שהמקבל העביר אליו את המידע לא יעתיק או ישכפל כל מסמך שיוצג או יתקבל, כולו או חלקו.

• במקרה שבו יחליט המשתמש שלא לפנות אל החברה ולבקש להצטרף להשקעה שהתעניין בה, יחזיר המשתמש באופן מידי את המסמכים והמידע שנמסרו לו מהחברה או בשמה בקשר לאותה השקעה, וישמיד, מוקדם ככל האפשר, את כל ההעתקים של כל ניתוח, מחקר או כל מסמך שהוכן על-ידו או על-ידי מי מטעמו בקשר להשקעה, כולל, נגזרות מהמידע שהוצג או נמסר לו כאמור.

 

bt

ז. חוק ניירות ערך – מס' הבהרות

44. כל הצעת השקעה הינה על בסיס חריג לפרסום תשקיף בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968 (חוק ניירות ערך) וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ”ד-1994(חוק השקעות משותפות.

45. המידע בנוגע להשקעה אינו מהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי 

השקעות, תשנ”ה-1995.

46. מספר מוגבל של משקיעים בלבד ייחשפו לפרטי ההשקעה המלאים וזאת במסגרת הליך של משא ומתן פרטני כמפורט בסעיף 15(א(א (1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו.

 
bt

ח. קיום הוראות התקנון ושיפוי

47. המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.

48. כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש 

ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

 

 

 

bt

ט. הגבלת גישה לאתר ו/או ביצוע שינויים באתר

49. החברה רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.

50. מבלי לגרוע מהאמור, תהיה החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל 

טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

51. החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 

bt

י. סמכות שיפוט והדין החל

52. על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בעיר רחובות, 

ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 

 

 

bt

כ. שונות

1. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה. 

2. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

 

3. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

4. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

bt

ל. צור קשר

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו 

 
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן